Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Sök

Denna portlet används för sökning både i katalog och Arena-artiklar. Portleten brukar finnas på alla sidor utom sidan för utökad sökning. 

Det går att söka med prefix för riktade sökningnar - se artikel nedan.
Det går att lägga ett filter i inställningarna som gör att sökningen bara utförs på en del av katalogen - se Inställningar - Sökfilter...

Gränssnitt

Följande visas i gränssnittet:

 • Inmatningsfält. Ange ett eller flera sökbegrepp. Medan du skriver visas träffar i indexet  som är klickbara (om inställningarna för det är gjorda). 
 • Listruta med val för katalog eller artiklar. 
 • Knappen Sök. Klicka eller trck Enter för att utföra sökningen
 • Utökad sökning. Länk som leder till sidan för utökad sökning. 

Inställningar

 • URL till sidan för utökad sökning: Namnet på sidan som innehåller portleten Utökad sökning. (förvalt värde: extended-search). Ändra inte förvalt värde.
 • URL till sökresultat sidan för artiklar: Namnet på sidan som visar träfflistan för artiklar.
  (förvalt värde: articles). Ändra inte förvalt värde.
 • URL till sökresultat sidan för katalogposter: Namnet på sidan som visar träfflistan för katalogposter.
  (förvalt värde: search). Ändra inte förvalt värde.
 • Indexsökning: Visa fält för katalogposter. Markera vilket eller vilka av katalogpostfälten som ska användas för indexsökningen. (förvalt värde: Av, Titel)
 • Indexsökning: Antal förslag per fält: Ange hur många förslag per fält som ska visas. (förvalt värde: 5)
 • Indexsökning: Antal tecken före visning av förslag: Ange det antal tecken som måste anges innan förslagen visas. (förvalt värde: 5)
 • Indexsökning: Fördröjning (millisekunder): Ange hur ofta indexsökningen ska uppderas medan man skriver. (förvalt värde: 400)
 • Indexsökning:Ordningsföljd för fält i katalogposter: Ange i vilken ordning fälten från indexet ska visas i indexsökningen. (förvalt värde: 1:Av, 2:Titel, 3:Ämne, 4:Genre)
 • Indexsökning:Ordningsföljd för fälten i artiklar: Ange i vilken ordning fälten från indexet ska visas i indexsökningen. (förvalt värde: 1:Titel, 2:Ämne)
 • Indexsökning: Fält för artiklar. Ange vilka fält som ska användas. (förvalt värde: Titel, Ämne)
 • Indexsökning: Visa förslag: Markera om du vill använda indexsökning. (förvalt värde: markerad)
 • Sökfilter för artiklar: Ange sökord med eller utan prefix om du vill att sökningen automatiskt ska utföras på en begränsad del av artiklarna. Se artikel om prefix nedan. Lämna fältet tomt om sökningen ska utföras i hela artikeldatabasen.
  Exempel: content_type:Evenemang
 • Sökfilter för katalogposter: Ange sökord med eller utan prefix om du vill att sökningen automatiskt ska utföras på en begränsad del av katalogen. Se artikel om prefix nedan.
  Lämna fältet tomt om sökningen ska utföras i hela katalogdatabasen.
  Tips: du kan bygga upp sökningen i Utökad sökning och kopiera syntaxen som byggs upp i fältet Sökfråga.
 • Exempel: targetAudience:j
 • Sökmålsordning: Ange i vilken ordning som alternativen i listrutan ska visas. (fövalt värde: 1:Katalog, 2:Artiklar
 • Sökning:Visa alternativ. Ange om du vill att användarna ska kunna söka både i katalog och artiklar, eller endast i en av databaserna. Minst ett alternativ måste vara markerat. Om endast ett av alternativen är markerat visas inte listrutan.
 • Visa hjälp-länk. Markera kryssrutan om du vill att länken till låntagarhjälpen ska visas. Visa i form av ett frågetecken.
 • Visa länk till Utökad sökning. (förvalt värde: markerad)

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Prefix för katalogsökning

Följande prefix kan användas vid katalogsökning. För att kombinera flera prefix används booleska operatorerna AND och OR. Använd NOT för att utesluta sökbegrepp. 

 • accessionDate: accessionDate:[NOW/DAY-12MONTH TO NOW] alt.
  accessionDate:[NOW/DAY-7DAY TO NOW]
  Ändra siffrorna efter egna önskemål.
  Exempel: accessionDate:[NOW/DAY-14DAY TO NOW] 
  accessionDate:[NOW/DAY-2MONTH TO NOW]
 • agencyName: Bibliotekets kod, t ex ASE000001. Du ser koden sist i URL:en när du står på katalogpostsidan: agency_name=ASE000001
 • author: Upphovsperson
 • branchId: agencyName följt av id för organisation och enhet, separerade av tecknet pipe.
  BOOK-IT-bibliotekens id:n visas i vyn Hjälp-Om i BOOK-IT.
  Exempel:ASE000001|10718|10720:
 • category:  Skön- eller facklitteratur. 
  Exempel: category:fictioncategory
  category:nonfictioncategory
 • classificationCode: Klassifikationskod. Gör skillnad på versalen och gemener.
  Exempel: classificationCode: Hcee.01 
 • departmentId: agencyName följt av id för organisation, enhet och avdelning separerade av tecknet pipe.
  Exempel: ASE000001|10718|10720|1217
 • description: Fältet innehållsbeskrivning i katalogposten
 • edition: Utgåva
 • id: Externt katalog-id i bibliotekssystemet
 • language: Språk. Använd de tre första bokstäverna i det engelska ordet för språket. 
  Exempel: language:swe
 • languageOriginal: Originalspråk. Använd de tre första bokstäverna i det engelska ordet för språket. 
  Exempel: languageOriginal:swe
 • mediaClass: Medietyp. Se artikeln nedan om medietypernas namn.
 • note: Anmärkningar
 • number: Nummer av olika slag, t ex SBN, ISSN, EAN, volymnumemr etc
 • organisationId:  agencyName följt av id för organiationen, seprarerade av tecknet pipe.
  Exempel: ASE000001|10718
 • other: Postleverantör, Musikaliespecifika uppgifter, Tekniska specifikationer för video och bilder
 • publicationYear: Utgivningsår. Kan även användas för intervallsökning.
  Exempel: publicationYear:[2010 TO 2013]
 • publisher: Förlag
 • recordControlNumber: Titelnummer
 • resourceType:  reurstyp. Alternativen är physical och electronical
 • shelfMark: Hyllsignum. Gör skillnad på versalen och gemener.
  Exempel: shelfMark: uHc
 • subject: Ämnesord
 • tag: Nyckelord/Taggar
 • targetAudience: Målgrupperna Vuxna eller Barn och ungdomar. Alternativen är a (adult) eller j (juvenile)
  Exempel: targetAudience:j
 • title: Titel
 • titleMain: Huvudtitel
 • titleOriginal: Originaltitel. Endast relevant för översatta verk.
 • titleSeries: Serietitel

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys


Prefix för sökning i artiklar

Följande prefix kan användas vid sökning i artikeldatabasen. För att kombinera flera prefix används booleska operatorerna And och OR. Använd NOT för att utesluta sökbegrepp. 

 • authorized_by: Ange vem som godkänt artikeln
 • authorized_date: Ange när artikeln godkändes
 • body: Ange ord i brödtext
 • content_group: Ange ämnesområden som artikeln taggats med
 • content_type: Ange typ som artikeln taggats med
 • copyable: Ange om artikeln är markerad som kopieringsbar
 • created_by: Ange vem som skapat artikeln
 • created_date: Ange datum för när artikeln skapades
 • description: Ange ord i ingress
 • event_start_date: Ange datum för när ett evenemang börjar  (se kommentar nedan)
 • event_end_date: Ange datum för när ett evenemang slutar
 • fallback_locale: Ange språkkoden för det språk som artikeln urpsrungligen skrevs på. Anges med de tre första bokstäverna i det engelska ordet för språket. Exempel: fallback_locale:swe
 • locale: Språk som artikeln publicerats på. Anges med de tre första bokstäverna i det engelska ordet för språket. Exempel: locale:swe
 • modified_by: Ange vem som redigerat artikeln
 • modified_date: Ange datum för när artikeln redigerades
 • owning_portal_site_name: Ange namnet på den  portal site där artikeln skapades
 • publicationyear: Ange artikels publikationsår
 • published_scope: Ange namnet på den  portal site där artikeln publicerats
 • record_key: Ange den länkning som kopplar en artikel till en katalogpost
 • status: Använd för att söka artiklar med olika status. Alternativen är Pending (ännu inte godkänd), Draft (Utkast), Ready (godkänd). 
 • subject: Ange ämnesord som artikeln taggats med
 • uberkey: Ange det id som varje artikel har i databasen. Visas i artikeldetaljen.
 • title: Ange artikels titel
 • valid_from_date: Ange datum för när artikeln ska börja visas
 • valid_to_date: Ange datum för när artikeln inte längre ska visas
   
 • OBS! Om du skapar en evenemangslista ska följande syntax användas för att endast artiklar med startdatum för evenemang ska visas. Detta är endast relevant om du inte  - vilket oftast är fallet - valt att ange evenemang som en viss typ eller ett visst ämnesområde. Exempel:  status:ready AND event_start_date:[* TO *]

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices