Web Content Display Web Content Display

Utökad sökning

Denna portlet gör det möjligt att specificera sökningar med hjälp av filter och särskilda sökfält. 

Gränssnitt

Allt eftersom användaren gör inställningar och anger sökord byggs sökningen upp i fältet Sökruta. Denna kan inte redigeras i själva fältet.

Följande filter är valbara via listrutor. 

 • Organisation/Bibliotek, Enhet och Avdelning. 
 • Katalogtyp: Arkiv, Bibliotek, Museer
 • Kategori: Skönlitteratur, Facklitteratur, Musik. Musik är inte relevant för svenska bibliotek.
 • Medietyp: Här visas de medietyper som finns i katalogen.
 • Språk: Här visas de språk som finns i katalogen.
 • Målgrupp: Vuxna, Ungdomar, Barn och ungdomar. Alternativet Ungdomar är inte relevant för BOOK-IT-bibliotek.

Därefter visas ett antal fält och listrutor. I dessa listrutor kan endast ett alternativ väljas, men det går att lägga till fler fält.

 • Utgivningsår. Här kan anges intervall eller ett specifikt år. Då anges samma år i båda fälten
 • Tidsperiod - sök på allt eller nya titlar
 • Alla ord, frassökning, minst ett av orden, sord som inte ska finnas med
 • Fritext, Av, Ämne, Tagg/Nyckelord, Titel

Värdena kombineras med operatorn AND.

Inställningar

 • URL till sökresultatsidan: Ange namnet på sidan som visar sökresultat. (förvalt värde: search).
 • Element på sidan: Välj vilka knappar som ska visas: Sök (upptill), Rensa (upptill), Sök (nedtill), Rensa (nedtill), Lägg till (fler fält) (förvalt värde: alla alternativ).
 • Frassökning: Välj de fält som ska användas när inställningen Exakt fras används. 
 • Förinställt antal fält: Hur många fält ska visas (specificerade fält). Gäller endast alternativet OPAC. (förvalt värde: 3)
 • Katalogtyper: Välj att visa de katalogtyper som finns i din Arena. Alternativen är Arkiv, Bibliotek, Museer. (förvalt värde: alla)
 • Kategorier: Markera de kategorier som ska visas. Aternativen är Skönlitteratur, Facklitteratur, Musik. Musik ska inte väljas. (förvalt värde: alla) 
 • Medietyper: För att visa de medietyper som finns i din katalog ska inget alternativ vara markerat. Om du vill visa en viss medietyp högst upp i listan ska den markeras. (förvalt värde: alla medietyper).
 • Målgrupp: Välj de målgrupper som man ska kunna filtrera på; Vuxna, Undomar, Barn och ungdomar. BOOK-IT-bibliotek ska inte välja alternativet Ungdomar. (förvalt värde: alla alternativ).
 • Tidsperiod: Välj vilka alternativ som ska visas vad gäller hur nya medierna är.  (förvalt värde: alla alternativ).
 • Ordningsföljd: Ange ordningen för de specificerade fälten som kan väljas (Typ) med hjälp av pilarna. 
 • Sorteringsordning enligt bibliotekssystemet. Markera de alternativ som du vill ska presenteras enligt den ordning som finns i bibliotekssstemet. Om du inte vill använda den möjligheten ska inget alternativ markeras.
 • Språk: För att visa de språk som finns i din katalog ska inget alternativ vara markerat. Om du vill visa ett visst språk högst upp i listan ska det markeras. (förvalt värde: vissa språk).
 • Sökoperatorer: Gäller endast formatet OPAC. Välj de operatorer som ska kunna användas: Alla ord, Exakt fras, Minst ett av orden, Ord som inte ska finnas med). (förvalt värde: alla operatorer).  
 • Sökfilter: Se artikeln nedan för tips om hur ett filter kan konstrueras.
 • Sökfält. Markera de specifika fält som användaren ska kunna välja att söka på. (förvalt värde: default: Alla fält, Av, Ämne, Tagg/Nyckelord, Titel).
 • Utgivningsår: Båda alternativen ska markeras för att ge användaren full frihet att söka på utgivningsår. (förvalt värede: båda alternativen). 
 • Utseende: Välj vilket av de två gränssnitten som ska användas: Original eller OPAC, Original har inmatningsfält istället för listrutor när det gäller sökning i specificerade fält.(förvalt värde: Original).
 • Visa Hjälp-länk. Markera kryssrutan om du vill att låntagarhjälpen ska nås via gränssnittet. Visas i form av ett frågetecken.
 • Visa nivåerna i listruta: Markera de nivåer som ska visas enligt inställningarna i Organisatíonsnivåer, om du vill visa dem i listrutor istället för fält. Det innebär att bara ett alternativ åt gången kan väljas.
 • Organisationsnivåer: Markera vilka delar av organisationen som ska visas: Organisation/Bibliotek, Enhet, Avdelning. Om din Arena bara innehåller en kontorganisation eller motsvarande ska inte den översta nivån vara markerad. (förvalt värde: alla nivåer).
 • Visa hela namnet för organisationsnivåerna: Markera kryssrutan om du vill att namn på organisationer, enheter och avdelnignar ska visas för varje nivå. Exempel: Almtuna bibliotek - Björkhagens bibliotek - Vuxenavdelningen.
 • Visa fältet Sökfråga: Detta fält visar sökfrågans konstruktion och byggs upp efterhand som inställningar och inmatningar görs. Den kan kopieras men inte redigeras.

Web Content Display Web Content Display

Prefix för katalogsökning

Följande prefix kan användas vid katalogsökning. För att kombinera flera prefix används booleska operatorerna AND och OR. Använd NOT för att utesluta sökbegrepp. 

 • accessionDate: accessionDate:[NOW/DAY-12MONTH TO NOW] alt.
  accessionDate:[NOW/DAY-7DAY TO NOW]
  Ändra siffrorna efter egna önskemål.
  Exempel: accessionDate:[NOW/DAY-14DAY TO NOW] 
 • agencyName: Bibliotekets kod, t ex ASE000001. Du ser koden sist i URL:en när du står på katalogpostsidan: agency_name=ASE000001
 • author: Upphovsperson
 • branchId: agencyName följt av id för organisation och enhet, separerade av tecknet pipe.
  BOOK-IT-bibliotekens id:n visas i vyn Hjälp-Om i BOOK-IT.
  Exempel:ASE000001|10718|10720:
 • category:  Skön- eller facklitteratur. 
  Exempel: category:fictioncategory
  category:nonfictioncategory
 • classificationCode: Klassifikationskod. Gör skillnad på versalen och gemener.
  Exempel: classificationCode: Hcee.01 
 • contributor: medförfattare
 • departmentId: agencyName följt av id för organisation, enhet och avdelning separerade av tecknet pipe.
  Exempel: ASE000001|10718|10720|1217
 • description: Fältet innehållsbeskrivning i katalogposten
 • edition: Utgåva
 • id: Externt katalog-id i bibliotekssystemet
 • language: Språk. Använd de tre första bokstäverna i det engelska ordet för språket. 
  Exempel: language:swe
 • languageOriginal: Originalspråk. Använd de tre första bokstäverna i det engelska ordet för språket. 
  Exempel: languageOriginal:swe
 • mediaClass: Medietyp. Se artikeln nedan om medietypernas namn.
 • note: Anmärkningar
 • number: Nummer av olika slag, t ex SBN, ISSN, EAN, volymnumemr etc
 • organisationId:  agencyName följt av id för organiationen, seprarerade av tecknet pipe.
  Exempel: ASE000001|10718
 • other: Postleverantör, Musikaliespecifika uppgifter, Tekniska specifikationer för video och bilder
 • publicationYear: Utgivningsår. Kan även användas för intervallsökning.
  Exempel: publicationYear:[2010 TO 2013]
 • publisher: Förlag
 • recordControlNumber: Titelnummer
 • resourceType:  reurstyp. Alternativen är physical och electronical
 • shelfMark: Hyllsignum. Gör skillnad på versalen och gemener.
  Exempel: shelfMark: uHc
 • subject: Ämnesord
 • tag: Nyckelord/Taggar
 • targetAudience: Målgrupperna Vuxna eller Barn och ungdomar. Alternativen är a (adult) eller j (juvenile)
  Exempel: targetAudience:j
 • title: Titel
 • titleMain: Huvudtitel
 • titleOriginal: Originaltitel. Endast relevant för översatta verk.
 • titleSeries: Serietitel

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices