Web Content Display Web Content Display

Portletkonfiguration

Portletar kan konfigureras på många olika sätt. Till exempel kan du ändra hur en portlet ser ut, vilken rubriktext den har, vilken datatyp den accepterar, samt dess position på skärmen.

Länkar till olika sektioner på den här sidan:
Verktygspanelen

Grafiskt utseende

Ange/ändra portlettitel
Ange textstil
Ange bakgrundsstil
Ange kanttyp
Ange marginaler och spaltfyllnad
Ange avancerade stilalternativ
Ange WAP-stil

Konfiguration

Ställ in klienter som stöds
Ställ in rättigheter för en portlet
Ställ in portletdelning med andra webbsidor

Inställningar

_________________________________________________

Verktygspanelen

Varje portlet har en verktygspanel, placerad i det övre högra hörnet, som används för att konfigurera portleten.
 1. Om du inte redan har loggat in i LifeRay, gör det nu.
 2. Bocka för Edit Controls i administrationsmenyn högst upp på sidan. En verktygspanel visas nu i varje portlet.
   

 • Om du klickar på skiftnyckel-ikonen expanderas en meny med följande val:
 • Grafiskt utseende: Används för att ändra portletens utseende. Exempelvis kan du ändra font, färger och titlar.
 • Konfiguration: Används för att definiera olika användarroller som har tillåtelse att visa portleten.
 • Inställningar: Används för att ändra funktionsinställningar för portleten (mao, hur portleten fungerar). Exempelvis kan du ändra dataparametrar för olika funktioner. Detta val visas endast för Arena-specifika portletar.
 • Minus-tecknet minimerar portleten så endast titeln är synlig.
 • Plus-tecknet maximerar portleten så den täcker webbläsarens hela skärmyta.
 • Kryss-tecknet tar bort portleten.

_________________________________________________

Grafiskt utseende                                               

Ange/ändra portlet-titel

Varje portlet har en titel som visas på skärmen. Titeln är en visuell markör för Arena-användare. Portlet-titlar anges per automatik i Arena, men du kan även välja att ange dem manuellt. En portlet-titel är oftast översatt till dess närmsta motsvarighet inom alla andra språk som används i en implementation av Arena. Vilket betyder att om du ändrar portlet-titeln i ett språk bör du överväga att även ändra den i alla andra språk i Arena-installationen.
 

Du kan ändra en portlettitel på tre olika sätt.

Alternativ 1:

 1. Klicka på portlet-titeln.
 2. Ändra text.
 3. Klicka på .

Alternativ 2:

 1. Klicka på skiftnyckeln och välj Inställningar.
 2. Klicka på portlet-namnet, vilket gör det redigerbart.
 3. Ändra namn.
 4. Klicka på .

Alternativ 3:

 1. Klicka på skiftnyckeln och välj Grafiskt utseende. Detta öppna en dialogruta där första fliken har rubriken Portlet-inställningar:


   
 2. Bocka för Använd egen titel.
 3. Skriv in den nya titeln i fältet Portlet-titel. Försök hålla titeln kort, helst ett substantiv eller ett sammansatt substantiv.
 4. Välj ett språk för titeln. Titeln ska vara skriven i detta språk. När en Arena-användare väljer språk, väljer Arena den titel du har valt för det språket.
 5. Klicka på Spara för att spara ändringarna.
 • Om du klickar på Nollställ, återställs standardvärdet för portlet-titeln på alla språk. Om du av misstag klickat på Nollställ, stäng fönstret genom att klicka på  .

Välj portlet-titel

När du väljer en portlet-titel försök tänka på följande:

 • Titeln bör spegla portletens funktion. Detta gör det enklare för Arena-andvändare att förstå och använda portleten.
 • Titeln bör även fungera på de språk Arena-installationen använder och således vara lätt att översätta.
 • Titeln bör vara kortfattad. Försök använda substantiv och undvik beskriva portleten med adjektiv.

Ange textstil                                               

Genom att ändra textstil kan du ändra textformateringen individuellt för varje portlet.

 1. Klicka på skiftnyckel-ikonen och välj Grafiskt utseende.
 2. Klicka på fliken Textstil.


   
 3. För att välja teckensnitt klicka på Teckensnitt för att visa tillgängliga teckensnitt. Listan över teckensnitt är begränsad till de som finns tillgängliga i Arena-användarens dator. Lämna fältet tomt för standard-teckensnitt.
 4. Bocka för Fetstil för fetstilt text.
 5. Bocka för Kursiv för kursiv text.
 6. Under Storlek, välj önskad storlek eller lämna tomt för standardvärde.
 7. Under Färg, skriv in # samt hexkod för textfärg. Alternativt klicka på ikonen med pennan och välj en färg ur paletten, antingen RGB-värden eller hexkod. Stäng fönstret genom att klicka på krysset. Denna funktion är inte tillgänglig i alla portletar. Lämna fältet tomt för standardvärde.
 8. Under Linjering, välj textlinjering eller låt fältet vara tomt för standardvärde.
 9. Under Textformat, välj egenskaper för teckensnittet, så som understruken eller genomstruken.
 10. Under Mellanrum, välj mellanrum mellan ord i em. Em är ett proportionellt enhetsvärde, vilket refererar till teckensnittets höjd. Exempelvis om teckensnittet är 5mm högt, ger ett ett mellanrum på 2em ett värde på 10mm. Således ökar mellanrummet proportionerligt med textstorleken.
 11. Under Radavstånd, välj teckensnittets radavstånd i em.
 12. Under Teckenavstånd, välj teckenavstånd i px. Px är en enhetsbeteckning för pixlar.
 13. Klicka på Spara för att spara ändringar.
 • Om du klickar på Nollställ får alla teckensnittsanpassningar ett standardvärde. Om du klickat på Nollställ av misstag klicka då på krysset  för att stänga fönstret utan att först klicka på Spara.

Ange bakgrundsstil                                    

Det är möjligt att ställa bakgrundsstil för varje enskild portlet.

 1. Klicka på skiftnyckel-ikonen och välj Grafiskt utseende.
 2. Klicka på fliken Bakgrund.


   
 3. I fältet Bakgrundsfärg skriv färgens hexkod eller klicka på ikonen med pennan och välj en färg ur paletten.
 4. Klicka på Spara för att spara ändringar. 
 • Om du klickar på Nollställ får bakgrunden ett standardvärde. Om du klickat på Nollställ av misstag klicka då på krysset  för att stänga fönstret utan att först klicka på Spara.

Ange kanttyp                                             

Du kan ange kanttyp för varje enskild portlet.

 1. Klicka på skiftnyckel-ikonen  och välj Grafiskt utseende.
 2. Klicka på fliken Kanttyp.


   
 3. Under Kantbredd, välj kantbredd angivet i px, % eller em.
 4. Under Kanttyp, välj typ av kantlinje, exv streckad eller solid.
 5. Under Kantfärg, välj kantfärg, antingen genom att skriva hexkod eller välja en färg i paletten.
 6. Klicka på Spara för att spara ändringar. 
 • Bocka för Samma för alla om du vill använda samma stil för alla kanter. Om du vill ha olika stil för alla kanter bockar du av Samma för alla.
 • Om du klickar på Nollställ får alla kanttyper ett standardvärde. Om du klickat på Nollställ av misstag klicka då på krysset  för att stänga fönstret utan att först klicka på Spara.

Ange marginaler och spaltfyllnad                                  

Du kan ange marginaler och spaltfyllnad för varje enskild portlet. Marginal är avståndet till nästa element (exv en portlet) utanför portleten. Spaltfyllnad är utrymmet mellan portletens ytterkant och innehåll.

 1. Klicka på skiftnyckel-ikonen  och välj Grafiskt utseende.
 2. Klicka på fliken Marginaler.


   
 3. Under Spaltfyllnad, välj kantbredd angivet i px% eller em.
 4. Under Marginaler, välj kantbredd angivet i px% eller em.
 5. Klicka på Spara för att spara ändringar. 
 • Bocka för Samma för alla om du vill använda samma stil för alla sidor. Om du vill ha olika stil för alla sidor bockar du av Samma för alla.
 • Om du klickar på Nollställ får alla marginaler och spaltfyllnader ett standardvärde. Om du klickat på Nollställ av misstag klicka då på krysset  för att stänga fönstret utan att först klicka på Spara.

Ange avancerade stilalternativ                                           

Du kan ange unik CSS-kod för varje portlet genom att skriva in koden direkt under avancerade stilalternativ, ange en egen CSS-klass eller hämta information om portletens unika ID.
 • OBS: Ändra inte dessa inställningar om du inte är bekannt med hur dina ändringar påverkar Arena.
 1. Klicka på skiftnyckel-ikonen  och välj Grafiskt utseende.
 2. Klicka på fliken Avancerade stilalternativ.


   
 3. Under Enter your custom CSS class names, ange en eller flera önskade CSS-classer.
 4. Alternativt, klikca på Skapa CSS-stil för endast denna portlet för att lägga till ny CSS-stil för aktuell portlet. Detta lägger in en kodsnutt i Lägg in ditt egna CSS som är anpassad för endast påverka den aktuella portleten.
 5. Du kan även skapa en CSS-regel för alla portlets av samma typ genom att klicka på Skapa CSS-stil för alla portlets av den här typen, vilket lägger till en kod-snutt i  Lägg in ditt egna CSS som är anpassad för samtliga portlets av samma typ.
 6. Redigera CSS-koden efter önskemål.
 7. Bocka för Visa ändringar löpande om du vill att dina ändringar ska slå igenom medan du skriver.
 8. Klicka på Spara för att spara ändringar. 
 • Om du klickar på Nollställ får alla fält ett standardvärde. Om du klickat på Nollställ av misstag klicka då på krysset  för att stänga fönstret utan att först klicka på Spara.

Ange WAP-stil                                                

Du kan specificera hur en portlet ska agera när den visas av en WAP-läsare.

 1. Klicka på skiftnyckel-ikonen  och välj Grafiskt utseende.
 2. Klicka på fliken WAP-stil.


   
 3. Under Titel anges namn för portleten.
 4. Under Initialt fönsterläge, välj initialt fönsterläge för portleten. Exempelvis kan det vara användbart att kunna ställa in om portleten ska vara minimerad när man öppnar sidan i en WAP-läsare eftersom den typen av webbläsare ofta används på hårdvara med begränsad skärmyta.
 5. Klicka på Spara för att spara ändringar.
 • Om du klickar på Nollställ får alla fält ett standardvärde. Om du klickat på Nollställ av misstag klicka då på krysset  för att stänga fönstret utan att först klicka på Spara.

_________________________________________________

Konfiguration                                               

Du kan konfigurera åtkomst av en portlet. Exempelvis är det möjligt att gömma en portlet om besökaren inte är inloggad i Arena.

Ställ in klienter som stöds

 1. Klicka på skiftnyckel-ikonen  och välj Konfiguration.
 2. Klicka på fliken Klienter som stöds.


   
 3. Under Portletläge: Redigera, bocka för Vanliga webbläsare och/eller mobila enheter om du vill att dessa ska kunna redigera portleten.
 4. Under Portletläge: Visa, bocka för Vanliga webbläsare och/eller mobila enheter om du vill att dessa ska kunna visa portleten.
 5. Klicka på Spara för att spara ändringar.

Ställ in rättigheter för en portlet                                

 1. Klicka på skiftnyckel-ikonen  och välj Konfiguration.
 2. Klicka på fliken Rättigheter.


   
 3. I kolumnen Visa, bocka för varje användartyp du vill ska kunna visa portleten. Exempelvis, om endast en Power user ska kunna se portleten, bock endast för Power user.
 4. I kolummen Konfiguration, bocka för varje användartyp du vill ska kunna konfigurera portleten. Exempelvis, om endast portletens ägare ska kunna konfigurera portleten, bocka endast för Ägare.
 5. Klicka på Spara för att spara ändringar.

Ställ in portletdelning med andra webbsidor                

Du kan dela en portlet med andra webbsidor. För att dela en portlet, kopiera och klistra in erhållen kod på valfri sida.
 1. Klicka på skiftnyckel-ikonen  och välj Konfiguration.
 2. Klicka på fliken Dela ut.


   
 3. Koden som du använder för att visa portleten på en annan sida visa i en textbox. Markera och kopiera all kod.
 4. Klistra in koden på valfri sida.

_________________________________________________

Inställningar                                                 

Du kan göra unika inställningar för en portlet så att varje portlet har olika funktionalitet. Varje portlet är beskriven under avsnitten Arena-portlets och Liferay-portlets.

Varje Arena-portlet har tre kolumner.

Den vänstra innehåller alla inställningar du kan göra, visade i alfabetisk ordning.

Den mittersta kolumnen innehåller alla texter som portleten kan visa. Om du ändrar texter i denna kolumn slår de igenom i alla andra portletar av samma slag.

Den högra kolumnen ger dig möjlighet att ändra text i endast den portlet du redigerar.

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices